ป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรค covid 19

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีการคัดกรองนักศึกษาก่อนขึ้นสอบปลายภาค ทุกวัน ทุกรอบการสอบเพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโรค covid 19 โดยทีมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์