มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทางวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นสำคัญเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อโรค จึงดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั่วพื้นที่ของอาคารทุกอาคาร ในวันที่ 26 มีนาคม 2563

ประกาศวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น