“นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอผลงาน เป็นรูปแบบออนไลน์

ประกาศฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

การจัดงานประชุมวิชาการ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6

จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอผลงาน เป็นรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเสนอผลงานทุกท่าน.

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

www.northern.ac.thiney web/canference/