ประกาศ ครั้งที่2“นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6

ประกาศ ครั้งที่2 “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6

ผู้นำเสนอแบบบรรยาย

ผู้นำเสนอผลงานฯ ต้องนำเสนอผลงานของตนเองวัน/เวลา
ที่แจ้งไว้ในสูจิบัตร โดยใช้การนำเสนอผ่านระบบ Google Meeting
ตามเวลาที่กำหนด แบ่งเป็น 2 ห้องดังนี้
*** ผู้นำเสนอทุกท่านต้องเข้าร่วมกลุ่ม โดยการสแกน QR Code ***

ห้องนำเสนอที่ 1 ประกอบด้วย สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์/
บริหารธุรกิจ : https://meet.google.com/pjw-eqog-wig
ห้องนำเสนอที่ 2 ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ : https://meet.google.com/tgv-dwkd-tns

ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์

ผู้นำเสนอผลงานฯ แบบโปสเตอร์ สามารถเข้าชมผลงานได้ที่
http://www.northern.ac.th/new_web/conference/

**********************************************************

สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนนำเสนอจะได้รับ มีดังนี้

  1. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
    ระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6
  2. กระเป๋า
  3. Flash drive ที่มีข้อมูลวารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
    ระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6เกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย/โปสเตอร์