ถ่ายทอดสด เผยแพร่ “นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่6”

ผลงานการนำเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ “นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่6”


1.นำเสนอบรรยาย1 The 6th National Academic Conference of NTC

2 .นำเสนอบรรยาย2 The 6th National Academic Conference of NTC

3.นำเสนอโปสเตอร์1 The 6th National Academic Conference of NTC

4.นำเสนอโปสเตอร์2 The 6th National Academic Conference of NTC

5.นำเสนอโปสเตอร์3 The 6th National Academic Conference of NTC