มาตรการป้องกัน covid-19

มาตรการป้องกัน covid-19 คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าเรียน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคน