คณะผู้บริหาร

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

ผู้รับใบอนุญาติ

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

อธิการบดี

ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์วีรพงษ์ สุทาวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศิริอมร กาวีระ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

อาจารย์หัสชัย ตั้งมั้งมี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์พรรณทิมา วรรณสุทธิ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ศิริอมร กาวีระ

รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์พีรพล สิมมา

คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์