นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6

Slider
Present Northern College
คำกล่าวเปิดงาน “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6”

วิทยากรบรรยายพิเศษ

“นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย”

ผู้นำเสนอทุกท่านต้องเข้าร่วมกลุ่ม โดยการสแกน QR Code

ห้องนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ผู้นำเสนอผลงานฯ ต้องนำเสนอผลงานของตนเองวัน/เวลา ที่แจ้งไว้ในสูจิบัตร โดยใช้การนำเสนอผ่านระบบ Google Meeting ตามเวลาที่กำหนด แบ่งเป็น 2 ห้องดังนี้

01.

ห้องนำเสนอ

สาขาสังคมศาสตร์ / สาขามนุษยศาสตร์ / สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

02.

ห้องนำเสนอ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

ผู้นำเสนอผลงานฯ แบบโปสเตอร์ สามารถเข้าชมผลงานได้ ที่นี่

01.

ห้องนำเสนอ รูปแบบโปสเตอร์ ห้องที่ 1

02.

ห้องนำเสนอ รูปแบบโปสเตอร์ ห้องที่ 2

03.

ห้องนำเสนอ รูปแบบโปสเตอร์ ห้องที่ 3

วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6

FULLวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดั

ดาวน์โหลดวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 ที่นี่