นอร์ทเทิร์นวิจัยวิทยากร

บรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 6

“นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย”

ชื่อวิทยากร ชื่อเรื่อง คลิปวิดีโอ
อ.สุรศักดิ์ สิงห์ชัยนวัตกรรมกระเป๋าสมุนไพรคลายปวดประจำเดือน
ปราชญ์ชาวบ้าน กะเปาะมู ประเสริฐคีรี ปราชญ์ชาวบ้าน/หมอยาสมุนไพร/หมอยาแผนโบราณ
อ.จตุพร แพงจักร นวัตกรรมเจลสมานแผล
หทัยชนก อินพรหมนวัตกรรมสมุนไพรแก้ปวดเข่า
ภัทรกร จิตินวัตกรรมเครื่องตอกเส้น 4.0
ปราชญ์ชาวบ้าน ทองหยอด แซ่ซ้ง ปราชญ์ชาวบ้าน การรักษาโรคด้วยสมุนไพร
บุญคุ้ม อ่ำเจ๊ก และ บุษยมาศ ศรีจักร์นวัตกรรมแก้เข่าเสื่อม / กระบวนการผลิตสมุนไพร
ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูลนวัตกรรมบาธบอมบ์ (Bath Bomb) เพื่อสุขภาพ