นอร์ทเทิร์นวิจัย Room1

ห้องนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ผู้นำเสนอผลงานฯ ต้องนำเสนอผลงานของตนเองตาม วัน/เวลาที่แจ้งไว้ในสูจิบัตร โดยใช้การนำเสนอผ่านระบบ Google Meet ตามเวลาที่กำหนด