หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)


สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

หมายเหตุ ภาคเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)


ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์
ปริญญาโท 2 ปี เรียนออนไลน์

หมายเหตุ
ภาคเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)


ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์
ปริญญาโท 2 ปี เรียนออนไลน์

หมายเหตุ
ภาคเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)


ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

หมายเหตุ
ภาคเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)


ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์ Tabย่อหน้า

หมายเหตุ
ภาคเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

บศ.๐๑ แบบเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ >>>คลิก<<<

บศ.๐๒ ใบสมัครสอบ >>>คลิก<<<

บศ.๐๓ รายงานรายละเอียดข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ >>>คลิก<<<

บศ.๐๔ แบบแสดงรายการปรับปรุงแก้ไขภาคนิพนธ์ >>>คลิก<<<

บศ.๐๕ แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย >>>คลิก<<<

บศ.๐๖ แบบเสนอขอหนังสือนำเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย >>>คลิก<<<

บศ.๐๗ แบบรายงานและประเมินผลการสอบภาคนิพนธ์ >>>คลิก<<<

บศ.๐๘ แบบเสนอภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ >>>คลิก<<<

บศ.๐๙ แบบเสนอภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ >>>คลิก<<<

หมายเหตุ : ให้นักศึกษากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น