หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)


สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

หมายเหตุ ภาคเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)


ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์
ปริญญาโท 2 ปี เรียนออนไลน์

หมายเหตุ
ภาคเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)


ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์
ปริญญาโท 2 ปี เรียนออนไลน์

หมายเหตุ
ภาคเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)


ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

หมายเหตุ
ภาคเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)


ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์ Tabย่อหน้า

หมายเหตุ
ภาคเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์