หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์

สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 3 ปี หลักสูตรออนไลน์

สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 3 ปี หลักสูตรออนไลน์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ
ภาคปกติ เรียนวันพุธ-วันอาทิตย์
ภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์

สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 3 ปี หลักสูตรออนไลน์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ศศ.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 1 ปี 8 เดือน (เทียบโอนประสบการณ์การทำงาน) ภาคเสาร์ – อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 3 ปี หลักสูตรออนไลน์

หมายเหตุ
ภาคปกติ เรียนวันพุธ-วันอาทิตย์
ภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์อาทิตย์

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) // (จป.วิชาชีพ)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์อาทิตย์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

หมายเหตุ
ภาคปกติ เรียนวันพุธ-วันอาทิตย์
ภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์