คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

lawwarm01
lawwarm01
lawquiz02
lawquiz02
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี - Copy
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี - Copy
IMG_3067
IMG_3067
IMG_3073
IMG_3073
previous arrow
next arrow

ข่าวสาร

สาขาที่เราเปิดสอน

ปริญญาตรี

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
(น.บ.)

ปริญญาตรี

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
(ศศ.บ.)

ปริญญาโท

หลักสูตร
นิติศาสตร์
(น.ม.)

ปริญญาโท

หลักสูตร
รัฐศาสตร์
(ร.ม.)

ภาพกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์