เว็บไซต์

คณะสหเวชศาสตร์

“ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

สารจากคณบดี

          จากคณะสาธารณสุขศาสตร์สู่คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ด้วยภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการบริหารงานของคณะฯ โดยให้ความสำคัญของการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และเน้นการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในคณะฯ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ การดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ

          คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุข การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันจะตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสากล

          ในนามของตัวแทนคณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ามาเป็นครอบครัวทางการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ ทักษะและใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจ

หลักสูตรที่เราเปิดสอน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิทรรศการความปลอดภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอด …

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิทรรศการความปลอดภัย Read More »

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา (สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน)

ข้อบังคับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

ข้อบังคับ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญ …

ข้อบังคับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 Read More »

0 comments

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐธิดา วิทยามุ่งมั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา สาธารณสุขชุมชน คณะสหเวชศาสตร์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐธิดา วิ …

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐธิดา วิทยามุ่งมั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา สาธารณสุขชุมชน คณะสหเวชศาสตร์ Read More »

กิจกรรมนำเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และโครงการด้านวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอด …

กิจกรรมนำเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และโครงการด้านวิชาชีพ Read More »

 or 

ภาพกิจกรรมและบริการวิชาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง