เว็บไซต์

คณะสหเวชศาสตร์

“ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

สารจากคณบดี

          จากคณะสาธารณสุขศาสตร์สู่คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ด้วยภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการบริหารงานของคณะฯ โดยให้ความสำคัญของการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และเน้นการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในคณะฯ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ การดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ

          คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุข การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันจะตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสากล

          ในนามของตัวแทนคณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ามาเป็นครอบครัวทางการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ ทักษะและใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจ

หลักสูตรที่เราเปิดสอน

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐธิดา วิทยามุ่งมั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา สาธารณสุขชุมชน คณะสหเวชศาสตร์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐธิดา วิ …

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐธิดา วิทยามุ่งมั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา สาธารณสุขชุมชน คณะสหเวชศาสตร์ Read More »

กิจกรรมนำเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และโครงการด้านวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอด …

กิจกรรมนำเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และโครงการด้านวิชาชีพ Read More »

บทความเรื่อง “จุลชีพ มหันตภัยร้าย อันตรายที่มองไม่เห็น” ได้พิจารณาให้เผยแพร่ในนิตยสาร OSHE Magazine ฉบับที่ 16

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กล้าณรงค์ อินต …

บทความเรื่อง “จุลชีพ มหันตภัยร้าย อันตรายที่มองไม่เห็น” ได้พิจารณาให้เผยแพร่ในนิตยสาร OSHE Magazine ฉบับที่ 16 Read More »

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา63

0 comments

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  “นางสาวน้ำค้าง รักซ้อน” นักศึกษาชั้นปีที่ 4

            คณะสหเวชศาสตร …

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  “นางสาวน้ำค้าง รักซ้อน” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 Read More »

ภาพกิจกรรมและบริการวิชาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง