ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

เมนู

หน่วยงานภายนอก
แผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2565
เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC

ทุนวิจัยและข่าวสาร

ทุนวิจัย

ข่าวสาร

รายการ

DateTitle
2021/11/19เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 82021-11-19 09:57:09
2021/11/19Subject : The 7th International Conference on Business and Industrial Research2021-11-19 09:53:21
2021/11/19เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร JBAL2021-11-19 09:51:27
2021/11/19เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา2021-11-19 09:47:47
2021/10/15เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 142021-10-15 10:13:00
2021/10/09เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 122021-10-09 11:36:22
2021/10/09เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร2021-10-09 11:33:47
2021/09/28เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ2021-09-28 16:26:38
2021/09/28เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งเข้าร่วมในงานสัมนาวิจัยยุธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 102021-09-28 16:23:00
2021/09/28เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 192021-09-28 13:04:30
2021/09/28เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 132021-09-28 13:01:50
2021/08/17เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 162021-08-17 15:49:37
2021/07/29เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ2021-07-29 16:55:46
2021/07/08เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย2021-07-08 13:54:25
2021/07/08เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ2021-07-08 13:51:37
2021/07/08เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ประจำปี 25652021-07-08 13:45:25
2021/06/28เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง2021-06-28 11:12:34
2021/06/26เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต2021-06-26 15:49:10
2021/06/26เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 25642021-06-26 15:42:31
2021/06/26เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงาน2021-06-26 15:32:04
2021/06/26เรื่อง การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ2021-06-26 15:20:02
2021/06/26เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย2021-06-26 04:31:41
2021/06/26เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม และนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ2021-06-26 04:15:22

โครงการวิจัยและดาว์นโหลดเอกสาร

การประชุมวิจัยระดัยชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด

รูปแบบการพิมพ์บทความ "ฉบับเต็ม"

ดาวน์โหลด

กำหนดการลงทะเบียน

ดาวน์โหลด

SERVICE & TEAM SUPPORT

SIRINEE WONGVILAIRAT

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

WALAILAK PANTUREE

อาจารย์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Translate »