ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

เมนู

หน่วยงานภายนอก
แผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2565
เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC

ทุนวิจัยและข่าวสาร

ทุนวิจัย

ข่าวสาร

รายการ

DateTitle
2021/08/17เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 162021-08-17 15:49:37
2021/07/29เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ2021-07-29 16:55:46
2021/07/08เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย2021-07-08 13:54:25
2021/07/08เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ2021-07-08 13:51:37
2021/07/08เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ประจำปี 25652021-07-08 13:45:25
2021/06/28เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง2021-06-28 11:12:34
2021/06/26เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต2021-06-26 15:49:10
2021/06/26เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 25642021-06-26 15:42:31
2021/06/26เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงาน2021-06-26 15:32:04
2021/06/26เรื่อง การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ2021-06-26 15:20:02
2021/06/26เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย2021-06-26 04:31:41
2021/06/26เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม และนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ2021-06-26 04:15:22

โครงการวิจัยและดาว์นโหลดเอกสาร

การประชุมวิจัยระดัยชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด

รูปแบบการพิมพ์บทความ "ฉบับเต็ม"

ดาวน์โหลด

กำหนดการลงทะเบียน

ดาวน์โหลด

SERVICE & TEAM SUPPORT

SIRINEE WONGVILAIRAT

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

WALAILAK PANTUREE

อาจารย์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Translate »